Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i Białorusi?

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i Białorusi?

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i Białorusi? Polska w przeciągu kilku ostatnich lat stała się miejscem zatrudnienia dla dużej ilości pracowników ze wschodu. Wpływ na to ma przede wszystkim stosunkowo prosty proces wydawania zezwoleń pobytowych oraz wiz długoterminowych. Największą grupę wśród pracowników z zagranicy w Polsce stanowią obywatele Ukrainy oraz Białorusi. Pracownicy z Ukrainy i Białorusi potrzebują do pracy w naszym kraju specjalnych zezwoleń, dlatego przyjrzyjmy się, jak przebiega ten proces krok po kroku.

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy lub Białorusi?

Pierwszą rzeczą, której potrzeba, zanim będzie w ogóle można mówić o zatrudnieniu obcokrajowca, obywatel Ukrainy lub Białorusi musi otrzymać tytuł pobytowy, o który musi ubiegać się samodzielnie. Kiedy przyszły pracownik posiada już kartę pobytu, pozostała część obowiązków należy do pracodawcy. Najważniejszym obowiązkiem jest uzyskanie zezwolenie na pracę pracowników z Ukrainy lub Białorusi lub zezwolenie na pracę sezonową. Czasem potrzebny jest także wpis do ewidencji oświadczeń o zatrudnieniu obcokrajowca. Dokumenty wydawane są zazwyczaj w trzech sztukach, z których co najmniej jeden egzemplarz musi zostać przekazany pracownikowi.  Kolejne kroki przed zatrudnieniem cudzoziemca z Ukrainy lub Białorusi wyznaczone są przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

praca dla Ukraińców

Pracodawca zobowiązany jest do podpisania odpowiedniej umowy oraz jej wcześniejsze przetłumaczenie na język ukraiński lub białoruski, skopiowania dokumenty pobytowego danego pracownika i powierzyć mu zakres pracy na warunkach, które znajdują się w oświadczeniu lub zezwoleniu. Jeżeli forma zatrudnienia uzasadnia zgłoszenie go do ubezpieczenia społecznego, to wykonanie tego również jest obowiązkiem pracodawcy. Zmiany, które zostały wprowadzone 1 stycznia 2018 roku, sprawiają, że pracodawca musi zostać powiadomiony o wydaniu wszystkich zgód i dokumentów nie później niż dzień przed dniem rozpoczęcia pracy jeżeli wniosek jest zaakceptowany oraz nie później niż 7 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia pracy w przypadku kiedy wnioski zostaną odrzucone.

Jak zatrudnić cudzoziemca – dokumenty

Warunkiem legalnego zatrudnienia pracowników z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/ lub pracowników z Białorusi jest przygotowanie i dostarczenie dokumentów, które mogą dopuścić go do znalezienia się na polskim rynku pracy. Zaliczamy do tego przede wszystkim zezwolenie na pobyt w naszym kraju oraz zezwolenie na pracę, które pracownik otrzymuje na własny wniosek od wojewody.

Istnieje 5 typów zezwoleń na pracę:

Typ A – wydany na wniosek pracodawcy, kiedy obcokrajowiec zatrudniony jest w podmiocie gospodarczym

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i Białorusi?
Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i Białorusi?

Informacje o tym, jak uzyskać pozwolenie na pracę Typu A podaje Portal Publicznych Służb Zatrudnienia. Pracodawca musi najpierw udać się po informację o lokalnym rynku pracy do starosty, z której musi wynikać brak perspektyw wypełnienia potrzeb kadrowych poprzez osoby, które poszukują pracy w danym regionie. Konieczne jest więc zgłoszenie zawiadomienia o wakacie na danej pozycji do urzędu pracy. Wymagania nie mogą być wyższe, niż wskazuje na to pozycja, np. nie może zawierać wymagania znajomości języków obcych na pozycji, która tego nie wymaga. Jeżeli żaden z bezrobotnych, który spełnia wymagania, nie wykaże chęci podjęcia zatrudnienia, po 14 dniach od zgłoszenia, PUP wydaje potrzebną informację. Jeżeli zgłoszą się osoby, które szukają pracy, przeprowadzana jest rekrutacja i po około 3 tygodniach PUP podaje informację do pracodawcy.

Typ B. – przyznawany jest w przypadku, kiedy obcokrajowiec otrzymuje funkcję w zarządzie lub jako prokurent/komplementariusz

Kiedy planujemy zatrudnić obcokrajowca na pozycję członka zarządu, od pracodawcy wymagane jest przedłożenie dokumentów, z których wynika, że kreuje miejsca pracy (dla co najmniej 2 osób, które nie potrzebują zezwolenia na pracę) oraz, że osiąga wymagany dochód (przekraczający 12-krotność miesięcznego wynagrodzenia). Jeżeli na dany moment pracodawca nie może wykazać spełniania tych warunków, musi przedstawić plan oraz środki, które pozwolą na rozwój firmy, który doprowadzi do ich spełnienia w przyszłości.

Typy C,D,E. w przypadku delegowania cudzoziemca na terytorium Polski

Jeżeli chodzi o zezwolenie na pracę typów C,D i E, to według informacji dostępnych na stronie psz.praca.gov.pl, pracownicy z Ukrainy i Białorusi muszą pracować na zasadach nie gorszych niż ustawodawcza płaca minimalna, czas pracy, BHP, nadgodziny itd.

Od 1 stycznia 2018 roku stworzony został jeszcze jeden typ zezwolenia na pracy. Jest to typ S i wydawany jest jako zezwolenie na pracę sezonową. Dokument wystawia starosta na wniosek pracodawcy. Takie zezwolenie zezwala na pracę przez 9 miesięcy w roku i obejmuje prace, które uznawane są za sezonowe. Jest to rodzaj zezwolenia przeznaczony dla obcokrajowców spoza Unii Europejskiej. Po rozpoczęciu pracy przez pracowników z Ukrainy https://apsprofitpolska.pl/pl/pl/pracownicy-z-ukrainy-katowice/ pracodawca ma obowiązek zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy ich adresu zamieszkania. Pracownicy mogą podjąć zatrudnienie już w trakcie oczekiwania na wydanie potrzebnego dokumentu zezwalającego na pracę.